Bình Khương Thôn

Bạn cảm thấy showroom Bình Khương Thôn như thế nào?

Bạn cảm thấy showroom Bình Khương Thôn như thế nào?
Ấn tượng
34  69.4%
Không ấn tượng
15  30.6%

Số người tham gia bình chọn  :  49
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ năm, 18 Tháng 8 2011 20:43
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 02 Tháng 1 2021 20:52